Einstein Coach

CSG A.M. van Schurman, Franeker

Functie Einstein Coach
Omvang  uur (0.6 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 01/02/2020
Reageren voor 20/01/2020
Niveau n.v.t.
Klas

Omschrijving

CSG Anna Maria van Schurman is een school voor VMBO en Havo(+). We bieden een veilige omgeving met een betekenisvol en gevarieerd onderwijsaanbod. Om het beste uit zichzelf te halen bieden we de leerlingen theoretische, praktische, technische en creatieve vaardigheden aan, waarbij we zoveel mogelijk kijken naar de voorkeuren van de leerling. We begeleiden de leerlingen intensief in het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot de volgende stappen in hun onderwijsloopbaan. Dit doen we ook voor leerlingen die het moeilijk vinden om in een grote klas te functioneren, zoals leerlingen met ASS en andere vergelijkbare internaliserende problematiek. Sinds het schooljaar 2018-2019 hebben we voor deze groep een speciale klas, namelijk de Einstein Class. Een klas in een rustige omgeving waar ruimte is voor leren en ontspanning De Einstein Class is de verzamelnaam voor 4 arrangementen voor leerlingen met ASS en is een initiatief van CSG Anna Maria van Schurman, Renn4, het Samenwerkingsverband Frysléin-Noard en de Gemeente Waadhoeke. De initiatiefnemers brengen allemaal hun eigen expertise in binnen het project. Voor het eerst werken Onderwijs en Zorg echt samen!
In de Einstein Class hebben we een vacature voor een Einstein Coach.

Vacature Einstein Coach.
(Pedagoog/Leerlingbegeleider binnen de Einstein Class)

Per 1 februari 2020 zoeken wij een
Einstein Coach

Het gaat om een reguliere vacature met een omvang van werktijdfactor 0,6 fte.
Het betreft het begeleiden van leerlingen binnen de Einstein Class, de speciale klas voor leerlingen met Autisme.

Scholingseisen: HBO
Salarisschaa1: 9
Functieomschrijving Einstein Coach:

De Einstein Coach:
•is laagdrempelig, toegankelijk en goed aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en school
•werkt vanuit de pedagogische driehoek, waarbij hij/zij voornamelijk gericht is op het domein school, maar waar nodig ook binnen de andere twee domeinen (te weten thuis en vrije tijd) werkzaamheden kan verrichten.
•is in staat om als doorverwijzer op te treden door de kennis over en betrokkenheid bij verschillende hulpverleningsinstanties (netwerk)
•is uitnodigend, betrokken en wint snel het vertrouwen van docenten, ouders en leerlingen
•heeft affiniteit met de doelgroep en het onderwijs
•heeft affiniteit, interesse en kennis van autisme spectrum stoornis (ASS)
•is betrouwbaar, leerlinggericht en staat positief in het werk
•heeft kennis van ontwikkelperspectiefplannen (OPP) en planmatig handelen en kan dit in de organisatie uitdragen
•werkt op een oplossingsgerichte wijze, waarbij hij vooral gericht is op de talenten, mogelijkheden en kwaliteiten van de ander
•kan in teamverband werken
•beschikt over coachende capaciteiten
•kan 'out of the box'-denken (is flexibel en kan adequaat inspringen op uiteenlopende vragen)
•is een afgestudeerd pedagoog met ervaring in het onderwijs
•kan zich schriftelijk en mondeling goed uiten

De werktijden zijn van 8.00-17.00 uur.
Het gaat in eerste instantie om een baan t/m de zomervakantie met uitzicht op langer.

Wat ga je doen?
Je werkt als coach binnen de 4 verschillende arrangementen van de Einstein Class. Je vervult een centrale functie waarin je leerlingen ontvangt, coacht en monitort. Dit betekent dat je goed overzicht houdt wie waarmee bezig is en welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben. Tijdens een gesprek worden in overleg met de leerling SMART-doelen beschreven. De doelen vormen de leidraad voor de begeleiding. Dit verwerk je in een ontwikkelingsperspectiefplan die je via handelingsgericht werken op cyclische wijze evalueert met de leerling, ouders en eventuele ketenpartners. Je werkt niet alleen, maar kan een beroep doen op verschillende specialistische ondersteuners die rechtstreeks verbonden zijn aan de Einstein Class. Je hebt hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. In de uitvoering zijn je coachende vaardigheden van belang. Je hebt korte lijnen in de communicatie met (vak)docenten en het systeem rond de leerling. De coaching vindt voornamelijk op school plaats, maar hulpvragen kunnen ook de thuisomgeving en/of vrije tijd betreffen. In dat geval werk je samen met het Gebiedsteam. Tijdens je werk heb je de mogelijkheid om rechtstreeks met je collega's en de projectleider te overleggen. Er vindt structureel overleg met jouw team plaats. Je werkt in een klein team van ondersteuners, die allen hun eigen expertise hebben.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met:
Taede Haarsma (projectleider Einstein Class
tel. 0517 - 395900 (school) of 06-22084323.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie voor 20 januari a.s. te sturen aan: C.S.G. Anna Maria van Schurman
T.a.v. T. Haarsma
Cort v.d. Lindenstraat 1
8802 RX Franeker
of via e-mail aan t.haarsma@annamaria.nl


Meer informatie bij Taede Haarsma, projectleider Einstein Class
Telefoon 0517-395900 school of 06-22084323
E-mail t.haarsma@annamaria.nl

Informatie over CSG A.M. van Schurman, Franeker

Franeker
0517- 395900

www.annamaria.nl

Aantal leerlingen 1150
Aantal personeelsleden 120
Aantal scholen 1

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

De Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (AMS) gaat uit van de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker. Op dit moment werken er bij AMS ruim
120 mensen en heeft de school meer dan 1150 leerlingen.

Onze scholengemeenschap is een christelijke scholengemeenschap. Voor ons is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron, met name als het gaat over de manier waarop wij vinden dat je met elkaar en met de omgeving moet omgaan. Verder beginnen we de schooldag met een bezinningsmoment en wordt aandacht geschonken aan de Christelijke feestdagen. Wij geloven dat ieder mens van God heel eigen speciale (unieke) mogelijkheden heeft gekregen.
Daarom proberen we op school met bovenstaande noties rekening te houden. Elke dag hopen we te bereiken dat we met elkaar, groot en klein, oud en jong, zò omgaan, dat gesproken kan worden van hulpvaardigheid, rechtvaardigheid,
dienstbaarheid en solidariteit. Kortom: een humane school, waar leerlingen zich thuis voelen.
Alle ouders/verzorgers die hun kind aanmelden moeten er rekening mee houden dat het bijzondere karakter van onze scholengemeenschap ook in de lessituaties en lessenverdeling naar voren komt.

Alle leerlingen volgen godsdienstlessen en doen mee aan dagopening en eventueel andere godsdienstig gerichte gebeurtenissen in het schooljaar.

Onze school is een open christelijke scholengemeenschap, d.w.z. dat wij voor iedereen die dat wil onderwijs willen verzorgen, ook voor mensen met een andere achtergrond. Wat wij verwachten is dat ouders en leerlingen onze uitgangspunten respecteren. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor andersdenkenden.